Stadgar

Stadgar för den Ideella Föreningen Ljusstråk antagna vid årsmötet 2022

Den Ideella föreningen Ljusstråk har som syfte och ändamål:

  1. Att vara ett aktivt nätverk för utövare och arrangörer inom kulturyttringar såsom bild och form, musik, scenkonst eller ordkonst. Utövaren och arrangören ska ha anknytning till Nora kommun eller Ljusstråk.
  2. Att genom arrangemanget Ljusstråk ansvara för att varje år första helgen i september bjuda in till ateljéer, verkstäder, utställningar och scener för att möta publiken. Föreningen ska arbeta för ett gott samarbete med Nora kommun och dess befolkning, ideella organisationer, institutioner och företagare.
  3. Att genom sin verksamhet sträva efter publikens förtroende samt värna namnet Ljusstråk.

Medlemskap

Medlem är den som sökt och blivit antagen inom sin konstart. Medlem är den som inom sitt konstområde deltar, eller har deltagit, i Ljusstråk och som betalat medlemsavgift.

Medlemskap för utställare inom bild och form kan sökas en gång per år genom anmälan. Tre representativa verk från de två senaste årens produktion lämnas in för bedömning. De ska vara föreningen tillhanda under mars månad. Föremålen/verken visas anonymiserat. Ljusstråks medlemmar väljer in nya medlemmar genom sluten omröstning vid ett möte i april. Enkel majoritet krävs, vid lika röster bifalls ansökan.

Arrangörer, musik- ord- och scenkonstutövare som söker medlemskap i föreningen ska, av praktiska skäl, anmäla sitt intresse om medlemskap till styrelsen senast den sista mars för godkännande.

Medlemskapet är personligt och kan behållas även under tillfälliga uppehåll så länge medlemsavgiften betalas. Postumt deltagande tillåts en gång. Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlemmar. Medlem förtecknas i föreningens medlemsregister hos föreningens ordförande och kassör, vilka är registeransvariga.

Medlemsavgiften omfattar förutom medlemskap i föreningen även medverkan i aktuell Ljusstråksbroschyr och hemsida. För att få medverka som utställare i årets folder ska medlemsavgift vara betald senast den 30 april. Studerande upp till 25 års ålder betalar halv avgift.

Stödmedlemskap

Stödmedlem är person eller förening som betalar samma medlemsavgift som ordinarie medlem. Stödmedlem får delta i alla föreningsaktiviteter undantaget invalsmötet. Stödmedlem har inte rätt att ställa ut eller uppträda inom Ljusstråk och får inte rösta vid val.

Uppsagt medlemskap

Om medlemsavgift för innevarande år inte betalats före 30 april anses medlemskapet uppsagt. Alla uppgifter på hemsida och i medlemsförteckning tas bort.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar, inte följt sina förpliktelser, missbrukat dess goda namn eller på annat sätt motarbetat föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Alla uppgifter på hemsida och i medlemsförteckning tas bort. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till årsmötet. Anmälan om detta till görs till styrelsen inom en månad från meddelandet om uteslutning delgivits. Utesluten medlem äger rätt att ansöka om nytt medlemskap efter två år.

Styrelsen

Styrelsen består av minst 5 ledamöter: ordförande, kassör och ytterligare 3 ledamöter + 2 suppleanter och högst 7 ledamöter + 2 suppleanter.

Styrelsen är en arbetande styrelse.

Ledamöter bör representera olika konstarter.

Ordförande väljs på två år

Kassör väljs på två år med förskjutning gentemot ordförande

Ledamöter liksom suppleanter väljs på två år med förskjutning på ett år för att behålla kontinuitet.

Styrelsen skall ha 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Dessa väljs på 1 år. Föreningen upplåter 1 plats som ledamot i styrelsen åt den tjänsteperson vid Nora kommun som ansvarar för Ljusstråks genomförande.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ.

Styrelsen är beslutsför när en ledamot utöver halva totala antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.

Årsmöte

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. E-post ses som skriftlig kallelse. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör. Kassören och ordföranden tecknar var och en för sig rätt till föreningens bank- eller postgirokonto samt kassa.

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer.

Stadgeändringar

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningssammanträden med minst en månads mellanrum, varav ett utgör ordinarie årsmöte. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet vid båda sammanträdena.

Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varvid ett utgör årsmöte. För beslut om upplösning fordras två tredjedels majoritet vid båda mötena. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas till inköp av medlemmars konstverk som skänks till offentliga miljöer i kommunen.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2022-12-13 13.58
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se