Stadgar

Stadgar för den Ideella Föreningen Ljusstråk

antagna vid årsmötet den 20070226, justerat vid årsmöte 20080226, 20120214, 20140225, 20180227 och 20210228

Idéella föreningen Ljusstråk har som syfte och ändamål:

  1. Att vara ett aktivt nätverk för utövare och arrangörer inom bild och form, musik, scenkonst och ordkonst. Utövaren och arrangören skall ha anknytning till Nora eller Ljusstråk.
  2. Att ansvara för att en gång om året, första helgen i september, bjuda in till ateljéer, utställningar och scener - inom arrangemanget Ljusstråk - för att möta publiken. Föreningen skall arbeta för ett gott samarbete med Nora kommun, idéella organisationer, institutioner och företagare.
  3. Att genom sitt arbete och uppträdande sträva efter publikens förtroende samt värna namnet Ljusstråk.

Medlemskap

Medlemmar är utövare och arrangörer inom sitt konstområde som deltar, har för avsikt att delta eller har deltagit i Ljusstråk och som har erlagt medlemsavgift.

Medlemsavgiften omfattar förutom medlemskap i föreningen även medverkan i aktuell ljusstråksbroschyr och hemsida. För att få medverka i årets folder ska medlemsavgift erläggas senast den 30 april.

Utställare inom bild, form och ordkonst som söker medlemskap i föreningen Ljusstråk lämnar tre representativa verk från de två senaste årens produktion för bedömning. Verken samt en medlemsansökan skall vara föreningen tillhanda under mars månad, dock senast den sista mars. Föremålen/verken skall ej vara märkta med upphovsmannens namn. Ljusstråks medlemmar väljer in nya medlemmar medelst omröstning vid ett möte i april. Enkel majoritet krävs. Bedömningen skall vara generös.

Medlem skall ha fyllt 18 år.

Arrangörer, musik- och scenkonstutövare som söker medlemskap i föreningen ska anmäla sitt intresse om medlemskap senast den sista mars för godkännande av styrelsen.

Medlemskapet kan bibehållas även under tillfälliga uppehåll i arrangemanget Ljusstråk.

Medlem förtecknas i föreningens medlemsregister.

Stödmedlemskap
Stödmedlem kan vara person eller förening vilken erlägger samma medlemsavgift som ordinarie medlem. Stödmedlem får delta vid föreningens sammankomster och kurser undantaget invalsmötet. Stödmedlem äger ej rätt att ställa ut eller uppträda inom Ljusstråk samt har ej rösträtt vid val.

Uppsagt medlemskap

Om medlemsavgift för innevarande år ej erlagts anses medlemskapet uppsagt.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, inte följt sina förpliktelser mot föreningen, missbrukat föreningens goda namn eller på annat sätt motarbetat föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till denne.

Styrelsen

Styrelsen består av minst 5 ledamöter: ordförande, kassör och ytterligare 3 ledamöter + 2 suppleanter och högst 7 ledamöter + 2 suppleanter.
Styrelsen är en arbetande styrelse.

Ledamöter bör representera olika konstarter.

Styrelsen skall ha 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Dessa väljs på 1 år.

Ordförande väljs på ett år

Kassör väljs på två år

Alla ledamöter väljs på två år. År 1 väljs hälften av ledamöterna på 1 år.
En suppleant väljs på 1 år, en suppleant väljs på 2 år

Föreningen upplåter 1 plats som ledamot i styrelsen åt den tjänsteman vid Nora kommuns avdelning Tillväxt och Utveckling som ansvarar för Ljusstråks genomförande.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ.

Styrelsen är beslutsför när en ledamot utöver halva totala antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.

Årsmöte
Årsmöte hålles före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. E-post ses som skriftlig kallelse. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Årsmötets normaldagordning redovisas i bilaga 1.

Föreningens firma

Föreningens firma tecknas gemensamt eller var och en för sig av ordförande och kassör. Kassören och ordföranden tecknar gemensamt eller var och en för sig rätt till föreningens bank- eller postgirokonto samt kassa.

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper
Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer jämte en revisorssuppleant som utses av medlemmarna på årsmötet.

Stadgeändringar

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra – med minst en månads mellanrum – föreningssammanträden, varav ett utgör ordinarie årsmöte. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet vid vardera sammanträde.

Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande föreningssammanträden med minst en månads mellanrum, varvid ett utgör ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning fordras två tredjedels majoritet vid vardera sammanträdet. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas till inköp av konstverk som skänks till offentliga miljöer i kommunen.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2022-01-26 10.10
Margareta Lennström är medlem i Ljusstråk
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se